Personuppgiftspolicy (GDPR)

När du använder de tjänster som vi tillhandahåller behöver vi samla in och hantera personuppgifter och användardata för att kunna leverera tjänsterna. Även vid supportfrågor och kommunikation med oss kan vi behöva behandla dina uppgifter för att avhjälpa ärendet. På HYR IN HYR UT tar vi din integritet på största allvar och vi är måna om att hantera dina personuppgifter på ett korrekt och organiserat sätt.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Företaget bakom HYR IN HYR UT är Prorental Media Sweden AB, med organisationsnummer 559194–2759. Vi är ansvariga för hanteringen av dina personuppgifter när du använder våra tjänster.

Rättslig grund för insamling av data

För att få behandla dina personuppgifter stödjer vi oss på olika rättsliga grunder.

Samtycke: Den registrerade har sagt ja till personuppgiftsbehandlingen.

Avtal: Den registrerade har ett avtal eller ska ingå ett avtal med den personuppgiftsansvarige.

Intresseavvägning: Den personuppgiftsansvarige får behandla personuppgifter utan den registrerades samtycke om den personuppgiftsansvariges intressen väger tyngre än den registrerades och om behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet.

Rättslig förpliktelse: Det finns lagar eller regler som gör att den personuppgiftsansvarige måste behandla vissa personuppgifter i sin verksamhet.

Vilka uppgifter samlar ni om mig som användare?

Kontaktuppgifter

När du lägger upp annonser, använder meddelandefunktionen eller registrerar användare samlar vi in de uppgifter som du fyller i fälten. De uppgifter som vi behöver är till exempel e-post och telefonnummer.
Rättslig grund: Samtycke, Avtal
Vi behöver de uppgifterna för att kunna leverera tjänsten till dig. Du kan också välja om du vill publicera telefonnummer eller e-postadress i annonsen eller endast få meddelande utan att lämna ut en e-postadress.

Köp

Vid köp behöver vi information så som fakturaadress för att du ska kunna genomföra köpet och skapa ett underlag. Betalleverantören kan komma att behöva ytterligare uppgifter från dig så som, kortuppgifter eller liknande. Dessa uppgifter sparas dock aldrig på våra servrar utan hanteras endast av betalleverantören. Läs betalleverantörens policy för att få reda på exakt hur de hanterar dina uppgifter.
Rättslig grund: Rättslig förpliktelse, Avtal
Vi behöver de uppgifterna för att kunna leverera tjänsten till dig.

Uppgifter som samlas in när du besöker webbplatsen

När du besöker vår webbplats samlas det automatiskt information från din webbläsare, så kallad metadata. Det som samlas in är:

Rättslig grund: Intresseavvägning

Dessa uppgifter är till för att se vad användarna besöker på webbplatsen så vi vet vad som verkar intressant och får underlag för att förbättra plattformen. Det används också för att kunna kartlägga fel som uppstår i mjukvaran och för att se om felet är knutet till ett visst beteende eller enhet.

Kakor och lokala data

Vi använder sig av kakor (cookies) och lokala data för flera funktioner på plattformen. Din webbläsare sparar på begäran kort textinformation på din dator. Kakorna används på följande sätt:

Du blir också informerad om kakor när du besöker vår webbplats. Om du vill veta mer kan du läsa vår ”Policy för kakor och användardata”.

Rättslig grund: Intresseavvägning, avtal

Vissa kakor är kritiska för webbplatsens funktionalitet och krävs för tjänsten ska kunna fungera. Övriga kakor är till för att kunna se till att webbplatsen fungerar på ett tillfredsställande sätt.

Personuppgifter vid support och kontakt

När du kontaktar oss i olika ärenden kan det behövas att vi hanterar dina personuppgifter. Vi använder endast de uppgifter vi behöver för det specifika ärendet.

Rättslig grund: Avtal

Vi behöver de uppgifterna för att kunna avhjälpa ärendet.

Var lagras personuppgifterna?

Personuppgifterna lagras inom EU/ESS. Vissa av leverantörerna har del av sin verksamhet utanför EU/ESS (så kallat tredje land) men infrastrukturen och verksamheten där personuppgifterna lagras är inom EU/ESS och hamnar under europeisk lagstiftning.

Hur länge lagras personuppgifterna?

Personuppgifterna som du uppger används så länge du nyttjar våra tjänster. Du kan välja att ta bort konto och annonser eller begära att vi tar bort dina uppgifter. Om du slutar nyttja våra tjänster tas personuppgifterna bort rutinmässigt från databaser, servar och backuper. Undantaget är uppgifter som vi måste behålla enligt lag (till exempel av bokföringsskäl).

Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från oss om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format (eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar). Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar. Har du frågor om hanteringen eller synpunkter kan du vända dig till [email protected]


Senast uppdaterad 2019-10-11