Användarvillkor

Allmän information

HYR IN HYR UT är webbaserade tjänster (”tjänster”) som tillhandhålls av företaget Prorental Media Sweden AB, med organisationsnummer 559194–2759 (”Prorental”, ”vi” eller ”oss”). Användarvillkoren berör användandet av de tjänster som tillhandahålls av oss via webben eller mobilapplikation. ”Användare” eller ”användaren” avser den person eller det företag den personen som nyttar de tjänster vi tillhandahåller eller på annat sätt ingår avtal med oss.

Behandling av personuppgifter och användardata

När du använder de tjänster som vi tillhandahåller behöver vi samla in och hantera personuppgifter och användardata för att kunna leverera tjänsterna. Även vid supportfrågor och kommunikation med oss kan vi behöva behandla dina uppgifter för att avhjälpa ärendet.
I dokumentet ”Personuppgiftspolicy (GDPR)” finns detaljerad information om hur vi hanterar och behandlar dina personuppgifter.

Förutsättningar för att ingå avtal

För att ingå avtal med och använda de tjänster vi tillhandahåller ska du ha fyllt 18 år alternativt ha målsmans godkännande. Om du ingår avtal som företagskund ska du som person ha rätt att företräda företaget. Prorental förbehåller sig rätten att inte ingå avtal med användare som tidigare har brutit mot användarvillkoren, samt neka tillträde till samtliga tjänster.

Användande av meddelandetjänsten och kontaktuppgifter i annonsen

Meddelanden som skickas via meddelandetjänsten i annonserna måste vara relevanta till annonsens innehåll. Det är inte tillåtet att använda meddelandetjänsten eller kontaktuppgifter för annat än kommunikation gällande annonsen.
Marknadsföringslagen (2008:486) kräver god marknadsföringssed och det är förbjudet att skicka e-post eller sms till någon i marknadsföringssyfte utan uttryckligt godkännande på förhand.
Individer eller företag som kontinuerligt missbrukat meddelandetjänsten och kontaktuppgifterna i annonserna kan komma att polisanmälas och/eller krävas på skadestånd och ekonomisk ersättning.

Riktlinjer för annonsering

När du som användare skapar en annons är du ansvarig för annonsens innehåll. Med annonsens innehåll avses bilder, beskrivning, övrig text och annan media som förses av användaren. Du åtar dig också att hålla Prorental skadelöst i de fall annonsens innehåll agerat i strid mot gällande lag, upphovsrättshavares rättighet eller mot användarvillkoren i detta dokument.

Immateriella rättigheter

Den användare som publicerar en annons är skyldig att försäkra sig om att det innehåll den publicerar inte är i strid med någons upphovsrätt eller immateriella rättigheter. Användaren skall själv vara upphovsman eller ha upphovsmannens godkännande.
Användaren ger Prorental rätt att nyttja annonsens innehåll godtyckligt i våra tjänster utan krav på ersättning. Användare som publicerar annons med innehåll som strider annans upphovsrätt blir omedelbart avstängda och annonsen tas bort utan rätt till ersättning.

Relevant innehåll

Annonser som skapas och publiceras av användaren skall utformas med korrekta och sanningsenliga uppgifter. Lämplig huvudkategori samt kategori skall användas, eventuella bilder skall överensstämma med det annonsen avser att hyra ut. Användaren skall också ha för avsikt att hyra ut de föremål eller tjänster som publiceras. Om det finns särskilda lagkrav vid uthyrning som användaren måste förmedla bör användaren ange dessa under beskrivningen.
Prorental förbehåller rätten att avpublicera annonser som inte stämmer och tillrättavisa användaren. Vid upprepat missbruk förbehåller Prorental rätten att omedelbart stänga av användaren och ta bort annonsen utan rätt till ersättning.

Olämpligt innehåll

Det är inte tillåtet att lägga in texter eller bilder som kan anses olämpligt. Med olämpligt avses innehåll som kan anspela på:

Övrigt olämpligt är sådant innehåll som är:

Om användaren publicerar innehåll som vi anser olämpligt förbehåller Prorental rätten att omedelbart stänga av användaren och ta bort annonsen utan rätt till ersättning.

Förhandsgranskning

Prorental förbehåller rätten att förhandsgranska annonser innan publicering vid behov. Det behöver dock inte alltid ske och ofta publiceras annonsen omedelbart.

Missbruk av tjänsterna

Användare eller individer som uppsåtligen försöker störa systemet genom exempelvis ett massivt och obefogat antal förfrågningar mot servrar kan komma att stängas av och nekas tillgång till tjänster och tillhörande applikationer. Användare eller individer som försöker komma åt skyddade uppgifter eller som utför andra former utav attacker mot tjänsterna kommer polisanmälas och/eller krävas på skadestånd och ekonomisk ersättning.

Åtaganden vid publicering

När användare skapar annons med eget innehåll åtar sig Prorental att i bästa möjliga mån se till att annonsen finns tillgänglig under publiceringstiden efter publicering. Dock så måste användaren ha överseende med att akut eller planerat tekniskt underhåll kan ske, samt att Prorental inte kan hållas ansvarigt för omständigheter utanför företagets kontroll så som naturkatastrofer, konflikter eller politisk instabilitet. Användaren har inte rätt att begära ekonomisk ersättning för tid då annonsen har varit otillgänglig utan kompenseras med förlängd publiceringstid minst motsvarande tiden då annonsen varit otillgänglig. Dessa regler gäller ej övriga annonser som Prorental själva tillhandahåller.

Immateriella rättigheter

Samtligt innehåll i de tjänster som tillhandahålls av oss via webben eller mobilapplikation tillhör Prorental, dess licensgivare och dess användare. Kopiering eller användning av material som tillhandahålls utan uttalat eller skriftligt godkännande är strikt förbjudet.

Ångerrätt

Privatpersoner har normalt 14 dagars ångerrätt för tjänster på nätet. Dock frånsäger du ångerrätten i det skede annonsen publiceras eftersom du begärt att tjänsten påbörjas omedelbart. Om annonsen har hamnat till förhandsgranskning kan du åberopa ångerrätten genom att kontakta oss innan annonsen publicerats. Företag har ingen ångerrätt.
Tvister och tillämplig lag
Tvister avgörs i svensk allmän domstol och svensk lag är tillämplig på dessa användarvillkor.

Kontaktuppgifter

Du når oss enklast på [email protected] om du har funderingar kring användarvillkoren.


Senast uppdaterad 2019-10-11